» 175
  • ماهی و دست بسته زیر خاک ؟
  •   جای ماهی کجاست ؟ در دریا                  پس چرا زیر خاک ها بودند؟ ماهی و خاک! قصه تلخی است               کاش در آب ها رها بودند دست بسته به شهر آوردند                     صدو هفتادوپنج ماهی را ماهی و دست بسته زیر خاک!                 من نمی فهمم این سیاهی را این سیاهی که یک نفر با خاک                  بکشد ساکنان […]
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1