» امام رضا
  • پایان صفر ، پایان تو نیست ، تو انتها نداری …
  • در گوشه ای از حرم لطف تو زانو زده ام و زیر لب نجوا میکنم ، یا من یسمی بالرئوف … آقا جان ؛ زردی روی ما از گنبد طلای توست ، رضا باش از ما و آهوی رمیده دلهایمان را پناه باش.که تو سلطان این کشوری. پایان صفر، پایان تو نیست ، تو انتها نداری … […]
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1