» منبع » احرارگیل
  • سالروز شهادت امام حسن(ع)
    بدترین زنی که در خانه بهترین مرد زندگی کرد
  • جعده همسر امام حسن(ع) که نفاق را از پدرش به ارث برده بود، در آرزوی همسری یزید دست به عمل شومی زد و امام حسن مجتبی(ع) با به وسیله سم به شهادت رساند تا «بدترین زن» در خانه بهترین مرد آن روزگار لقب بگیرد.
کانال خبری فومن ما
  • Send-News

  • ads-120-240-11

    عتبات
    banerf1